فروش معدن آلاباستر , پروانه بهره برداری

فروش معدن آلاباستر , پروانه بهره برداری

فروش معدن آلاباستر , معدن دارای پروانه بهره برداری است