230 متر زمین در شهرک صنعتی در شهریار

230 متر زمین در شهرک صنعتی در شهریار

230 متر زمین در شهرک صنعتی دهک دارای 250 متر سالن در دوطبقه