فروش معدن سیلیس و آلونیت (واقع در قزوین)

فروش معدن سیلیس و آلونیت (واقع در قزوین)

فروش یک معدن سیلیس با ذخیره قطعی 400000تن از نوع کوراتزیتی